Хрысціянства у гістарычным лёсе беларускага народа. 2008

УДК 27(476)

ББК 86.37

Х 95

Рэдакцыйная калегія:

С.В. Марозава, доктар гістарычных навук, прафесар;

Э.С. Ярмусік, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

С.У. Сілава, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Рэцэнзенты:

доктар гістарычных навук, прафесар Д. У. Караў;

кандыдат гістарычных навук І. Г. Ганчарук.

Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навук. арт. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, ГрДУ імя Я. Купалы, Ін-т гіст. НАНБ; рэдкал.: С.В. Марозава [і інш.]. - Гродна : ГрДУ, 2008. - 503 с.

ISBN 978-985-515-067-2

У аснову зборніка пакладзены матэрыялы рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі «Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа», якая адбылася 20 красавіка 2007 года.

Разглядаецца роля хрысціянскіх культавых інстытутаў у духоўна-культурным, грамадска-палітычным і этнанацыянальным жыцці беларускага народа.

Прызначаны для даследчыкаў, выкладчыкаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў, настаўнікаў, аматараў гісторыі Беларусі.

УДК 27(476)

ББК 86.37

ISBN 978-985-515-067-2

© ГрДУ імя Я. Купалы, 2008

З М ЕС Т

Марозава С.В. Гістарыяграфічны выклік часу. 3

1. ГІСТАРЫЯГРАФІЯ І КРЫНІЦЫ. ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ ПАДЫХОДЫ 6

Цацура Л.И. Христианство ІІ века: источники и историография. 6

Палікоўская Т.І. Асаблівасці падыходаў айчыннай гістарыяграфіі другой паловы XIX - пачатку XXI ст. да ілюстравання адукацыйнай дзейнасці езуітаў на Беларусі 9

Иванов Ю.Н. История описания архива западнорусских униатских митрополитов 13

Кулажанка У.Г. Царкоўныя летапісы другой паловы ХІХ- ХХ ст. як крыніцы па гісторыі населеных пунктаў Беларусі 18

Курстак Ю.И. Религиозный компонент в исторической концепции А.С. Будиловича 24

Габрусевич А.С. Философия религии в творческом наследии Б.Н. Чичерина 28

Белозорович В.А. Концепция католической церкви в работах профессора Я.Н. Мараша 32

Елисеев А.Б. Белорусская православная церковь на оккупированной территории Беларуси (1941-1944 гг.): к историографии проблемы.. 36

Языкович К.В. Модели взаимодействия язычества и христианства в белорусской культуре 40

Васюк Г.В. Теоретико-методологические подходы к исследованию истории православной церкви на территории Беларуси в конце X - начале XX в. 43

Можейко П.П. Христианство: время, история, личность. 50

Грачева Г.И. Духовность и творчество. 54

Жолнеркевич Н.Н. «Встреча с другим»: об актуализации христианских ценностей в семейных отношениях 58

2. ХРЫСЦІЯНСТВА БЕЛАРУСІ ЯК ПОЛЕ ЦЫВІЛІЗАЦЫЙНАГА ДЫЯЛОГУ І ПАЛІТЫЧНАГА СУПРАЦЬСТАЯННЯ. КАНФЕСІЙНЫЯ ТРАНСФАРМАЦЫІ БЕЛАРУСІ. УЗАЕМАСУВЯЗЬ ДЗЯРЖАЎНА-ПАЛІТЫЧНЫХ І РЭЛІГІЙНЫХ ПРЫЯРЫТЭТАЎ.. 62

Гагуа Р.Б. Крещение ВКЛ в 1387 г. как фактор изменения вектора внешней политики Ягайло 62

Силова С.В. Влияние византийской южнославянской православной культурной традиции и историографии на процесс формирования исторического сознания белорусского общества в XIV-XV вв. 65

Суша А.А. Дзейнасць мітрапаліта Рыгора Цамблака па дасягненню міжканфесійнага паразумення ў ВКЛ 73

Салей С.М. Канфесійнае пытанне ў Вялікім княстве Літоўскім у кантэксце міжнародных адносін у XVI ст. 77

Ильин А.Л. Род Сапег и греко-католическая церковь. 88

Поляк Н.А. Прававое становішча пратэстанцкага і праваслаўнага насельніцтва беларускіх зямель у другой палове XVII-XVIII стст. у кантэксце еўрапейскіх міжнародных адносін. 94

Занеўскі C.В. Палітыка царызму ў адносінах да каталіцкай царквы на Беларусі ў 1772-1801 гг. 99

Чермошенцев К.В. Регламентация социально-экономической деятельности католического духовенства белорусских губерний в конце XVIII - 30-х гг. XIX в. 103

Марозава С.В. Уніяцкая царква Беларусі ў 1838 г.: некаторыя малавядомыя старонкі 108

Карпович О.В. Участие духовенства в повстанческом движении на белорусских землях в 1863 г. 116

Павлюченко Н.В. Экономическое и политическое положение православной церкви в Белоруссии в конце XIX - начале XX вв. 119

Ступакевич М.А. Динамика конфессиональной структуры городского населения Гродненской губернии в конце ХIХ - начале ХХ в. 123

Gremza A. Sytuacja kościoła rzymsko-katolickiego w Cesarstwie Rosyjskim na przełomie XIX -XX wiekуw 127

Лебедев А.Д. Антикатолическая деятельность Союза Безбожников в БССР (1920-е гг.) 133

Усошын Я. Ідэйныя пастулаты неаунійнага руху паводле праграмнага рэдакцыйнага артыкула ў часопісе «Да злучэньня» (№ 1 за 1932 г.) 136

Лисовская, Т.В. Деятельность протестантских организаций Западной Беларуси в 1921-1939 гг. 140

Трофимчик А.В. Религия и идеология в школе западных областей БССР (1939- 1941 гг.) 144

Крижевский Г.А. Феномен христианской религиозности современного постсоветского общества 148

Макрушыч А.М. Спецыфіка рэлігійнасці хрысціян сучаснай Беларусі 152

Парфёненка В.В. Канфлікт хрысціянскіх вартасцяў у сучасным чалавеку (паводле энцыклікі CENTESIMUS ANNUS) 155

Бордак С.Н. Христианский взгляд на брак и семью.. 160

Скютте Д.Н. Христианство, каноническое право и права женщин. 164

Сiвiцкая Н.Б. Узаемадзеянне дзяржавы i царквы ва ўмовах сучаснага грамадскага працэсу 168

Алейникова С.М. Религиозный фактор в социально-политическом управлении 169

Коденев М.А. Может ли верующий заниматься изучением религии? 173

Курыленка Г.М. Трансфармацыя споведзі ў культуры.. 177

Карпушевская Л.А. Трансформация христианских идей в вероучении неокультов 181

Акинчиц И.И. Гражданская позиция современного верующего. 183

3. ХРЫСЦІЯНСКАЕ АСВЕТНІЦТВА. МАСТАЦКАЯ СПАДЧЫНА ХРЫСЦІЯНСТВА. НІЗАВАЯ ХРЫСЦІЯНСКАЯ КУЛЬТУРА 188

Makarczyk J. Wkład OO. Franciszkanуw w ewangelizację na Białorusi 188

Самусік А.Ф. Базыльянскі ордэн у сістэме асветы Беларусі (XVIІ - першая трэць ХІХ стст.) 204

Парфёненка В.В. Пачаткі свецкай адукацыі ў Гродне (першая палова ХІХ ст.) 208

Марцинкевич Ю.А. Церковноприходская школа в системе духовного образования на белорусских землях в конце XIX в. 214

Matus Irena Rola Katechezy w programie oświaty cerkiewno-parafialnej 216

Восович С.М. Деятельность Могилевского Богоявленского братства по созданию библиотек в конце XIX - начале XX в. 223

Самосюк Н.В. Высшее богословское образование во Второй Речи Посполитой 226

Астрога Г.А. Праваслаўнае школьніцтва ў Заходняй Беларусі ў 1921- 1939 гг. (на прыкладзе законавучыцельскай справы) 230

а. Крот Андрэй Асветніцкая дзейнасць грэка-каталіцкага духавенства ў Заходняй Беларусі 233

Лукашевич Л.А. Работа с молодежью в современной греко- католической церкви (на примере приходов Брестской области) 237

Борун Е.Н. Вклад Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в дело религиозного просвещения Полоцкого региона 241

Сухотский Н.Н. Современное состояние и перспективы взаимодействия общеобразовательной средней школы и православной церкви. 243

Омелько С.В. Основание и деятельность Гродненской высшей духовной семинарии (SEMINARIUM MAIUS GRODNENSE) в 1990-х-начале 2000-х гг. 247

Кушнярэвіч А.М. Парафіяльна-прыходская гатычная архітэктура Вялікага княства Літоўскага 251

Ярмусік Э.С. Роля інтэлігенцыі ў выратаванні сакральнай спадчыны Беларусі (1960-я - 1980-я гг.) 255

Таранда М.І. Рэлігійныя канфесіі ў жыцці сялян паўночнай часткі Ляхавіцкага раёна 257

Пагарэлы А.Ю. Да праблемы народнага каталіцызму ў Беларусі ў другой палове ХІХ ст. 261

Тоўсцiк Т.Ц. Канцэпцыя душы ў нізавой хрысціянскай культуры беларусаў 265

Харытанюк-Міхей Гражына Паганскія і хрысціянскія элементы ў беларускім памінальным абрадзе (на прыкладзе беларуска-рускага памежжа) 268

а. Данільчык Ігар Неапаганства і хрысціянства на Беларусі 272

Хмеленок Е.А. Рефлексия Солярного культа в структуре христианского (православного) календаря 278

4. ЭТНАГЕНЕЗ І ДЭНАЦЫЯНАЛІЗАЦЫЯ БЕЛАРУСАЎ - МЕСЦА Ў ІХ ХРЫСЦІЯНСТВА. ХРЫСЦІЯНСТВА Ў МЕНТАЛІТЭЦЕ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА. ЭТНАКАНФЕСІЙНЫЯ СТЭРЭАТЫПЫ БЕЛАРУСАЎ 282

Трацяк І.І. Поліканфесійны фактар гісторыі ў фармаванні свядомасці 282

Красноў М.І. Уплыў хрысціянскай традыцыі на фарміраванне саслоўнай свядомасці шляхты 290

Ганчар А.И. «Располячивание» римско-католического костёла в Беларуси глазами русских историков (последняя треть ХІХ - начало ХХ вв.) 294

Грыбко І.Л. Канфесіянальны аспект гарадской рэформы ў Беларусі (1870-я - 1890-я гг.) 297

Черепица В.Н. Христианство, толстовство и пацифизм: их западно-белорусская специфика (конец XIX - первое десятилетие XX в.) 301

а. Велісейчык Аляксандр. Лёс Праваслаўнай Царквы БССР у 20-30-я гг. ХХ ст. 314

Мірановіч Я. Нацыянальнае пытанне ў палітыцы праваслаўнай царквы Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг. 318

Загідулін А.М. Спробы беларусізацыі Праваслаўнай Царквы ў ІІ Рэчы Паспалітай (1921-1939 гг.) 322

Ильин А.Л. Из истории белорусского христианского движения: письма Винцента Годлевского Янке Чарнецкому 326

Ярмусік Э.С. Каталіцкі касцёл і нацыянальныя праблемы ХХ ст. (на матэрыяле Беларусі) 331

Моисеев В.А. Синкретизм православной ментальности. 335

Майсюк А.В. Христианство глазами студентов. 339

Кручковский Т.Т. Этноконфессиональный образ Беларуси в русской историографии второй половины XIX в. (на примере двух подходов: Н.И. Кареев и М.О. Коялович) 347

Предко Т.И. Этническая и конфессиональная самоидентификация полешуков 356

Лагуновская Е.А. Поиски веры в эпоху глобализации. 364

5. ХРЫСЦІЯНСКІЯ МАТЫВЫ Ў ЛІТАРАТУРЫ БЕЛАРУСІ. 369

Писарук Г.В. Личность Апостола Павла сквозь строки его посланий: взгляд филолога 369

Каяла У.І. Хрысціянскія матывы ў «Аповесці мінулых гадоў». 373

Лебядзевіч Д.М. Антычныя і хрысціянскія матывы ў лацінскай літаратуры сярэднявечча 377

Воранава А.М. Мова твораў перакладной канфесійнай літаратуры XV ст. 381

Митюкова Е.А. Барочная концепция христианства в лирических произведениях новолатинского поэта XVII в. Матея Казимира Сарбевского. 385

Сосна У.А. Рэлігійная барацьба на Віленшчыне і творчасць Францішка Багушэвіча 389

Конан М. Хрысціянскія каштоўнасці беларускай літаратуры.. 397

Тарасава С.М. Біблейскія матывы і вобразы ў творах беларускіх аўтараў паэмнага жанру 405

Белая А.І. Хрысціянскія элементы ў мастацкай карціне свету (на прыкладзе твораў беларускай прозы) 411

Аўдоніна Т.В. Матывы дваявер'я ў творчасці беларускіх драматургаў. 415

Петрушкевіч А.М. Біблейскія матывы ў ранніх паэмах Янкі Купалы.. 420

Бельскі А.І. Рэлігійна-хрысціянскія матывы ў паэзіі сучаснай Беларусі 424

6. МІЖКАНФЕСІЙНЫЯ ЎЗАЕМААДНОСІНЫ ЯК ФОРМА ДЫЯЛОГУ КУЛЬТУР. ХРЫСЦІЯНСКІЯ СВЯТЫНІ, УСТАНОВЫ І АРГАНІЗАЦЫІ БЕЛАРУСІ. ДЗЕЯЧЫ ХРЫСЦІЯНСКАЙ ЦАРКВЫ... 430

Дзянісава А. Дзейнасць праваслаўных манастыроў Тураўскай епархіі ў ХІ-ХІІ ст. 430

Казуля С.В. Статут базыльянскага ордэна: пераасэнсаванне традыцыі 433

Попов М.А. Викарные епископы Могилевского римско-католического архиепископства в эпоху митрополита Станислава Богуша-Сестренцевича (1773-1826 гг.) 440

Проценко О.Э. О конфессиональной ситуации в Гродненской губернии в ХІХ в. 449

Козлова Т.И. Из истории межконфессиональных отношений в Гродненской Губернии в ХІХ в. 454

Колоцей М.Я., Дубравина А.М. О праздновании 900-летия крещения Руси в Гродненской губернии 456

Соркіна І.В. Міжканфесійныя і міжэтнічныя ўзаемаадносіны ў мястэчках Беларусі паводле «Нашай Нівы» (1906-1911 гг.) 460

Батуро Н.В. Этноконфессиональное развитие Ивьевского района в 1944 - 1950 гг. 466

Літвінчык А.І. Новыя старонкі гісторыі Сынковіцкага храма. 471

Лучко А. Гродзенскі Фарны касцёл: гісторыя і сучаснасць. 473

Смаль В.М. Брэсцкая Свята-Мікалаеўская царква: гісторыя і сучаснасць 476

Наўмовіч-Панасюк В.А. З гісторыі Адэльскага касцёла (ХV - ХХ стст.) 479

Шидловский А.К. Из истории римско-католических храмов города Кобрина 484

Захарина А.С. Блаженная Валентина. 487

Трофимович Р.Н. Из истории благотворительности в Беларуси. 490

Мінаева Н.М. Дзейнасць каталіцкай дабрачыннай арганізацыі «КАРЫТАС» у Беларусі ў 1991 - 2001 гг. 492

Pawet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пад рэд. Марозавай С.В., Ярмускі Э.С.

Рубрыка: