Рэлігія ў школе: калі трэба, то як?

На працягу некалькіх гадоў у Беларусі вядзецца грамадская дыскусія па пытанні выкладання рэлігійных дысцыплін у свецкай школе. Праціўнікі урокаў рэлігіі схіляюцца да меркавання, што яны супярэчаць сьвецкаму характары дзяржавы, прыхільнікі настойваюць на тым, што свецкасць не азначае абыякавасці дзяржавы да рэлігійнай сферы, але прадугледжвае ўзаемадзеянне і супрацоўніцтва дзяржавы з традыцыйнымі для гэтай дзяржавы рэлігійнымі канфесіямі

Методические рекомендации по организации сотрудничества учреждений образования с Белорусской Православной Церковью

Проблема совершенствования внутреннего мира человека, его духовности и морали актуальна для белорусского общества. Перед педагогическими коллективами учреждений образования ставится задача воспитания нравственно зрелой, духовно развитой личности, способной осознавать свою ответственность за судьбу Отечества и своего народа.

Программа сотрудничества Министерства образования РБ и Белорусской Православной Церкви на 2011-2014 гг.

Программа сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью (далее – Программа) разработана на основе Конституции Республики Беларусь, Кодекса Республики Беларусь об образовании, Закона Республики Беларусь «О правах ребенка», Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь, а также в соответствии с нормами международного права, Соглашением о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью от 12 июня 2003 года и ранее подписанными

Новае Палажэнне аб узаемадзеянні ўстановаў адукацыі з рэлігійнымі арганізацыямі: абмежаванне супрацоўніцтва

У Беларусі не першы год ідуць гарачыя дыскусіі датычна ўдзелу рэлігійных арганізацый у навучальным працэсе, асабліва актыўна ў гэтым накірунку працуе Беларуская Праваслаўная Царква, спрабуючы дабіцца ўвядзення, калі не на абавязковай, дык на факультатыўнай падставе заняткаў па праваслаўнай рэлігіі. Гэтае пытанне з’яўляецца адным з асноўных на сустрэчах праваслаўных іерархаў з дзяржаўнымі чыноўнікамі рознага рангу.

Положение о порядке, условиях, содержании и формах взаимодействия учреждений образования с религиозными организациями в вопросах воспитания обучающихся

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Кодекса Республики Беларусь об образовании Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке, условиях, содержании и формах взаимодействия учреждений образования с религиозными организациями в вопросах воспитания обучающихся.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.

Премьер-министр Республики Беларусь М. МЯСНИКОВИЧ

--------------------------------------------

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

Рэлігія і адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь: палітыка-прававыя аспекты.

У апошні час у рэлігійным жыцці Рэспублікі Беларусь адбыліся значныя падзеі. Грамадскасць уважліва сачыла за ўз’яднаннем дзвюх праваслаўных цэркваў, святкаваннем 1020-годдзя Хрышчэння Русі, выбраннем новага Кіраўніка Рускай Праваслаўнай Царквы, восьмым (25.09.09—28.09.09 гг.) апостальскім спадарожжам Патрыярха Маскоўскага і ўсея Русі Кірыла па беларускай зямлі. Узрастанне цікавасці да рэлігіі ў многім тлумачыцца духоўным адраджэннем краіны, змяненнем рэлігійнай свядомасці насельніцтва. Царква перастала ўспрымацца як рудыментарная з’ява і пераўтварылася ў важнейшы сацыяльны інстытут.

Закон Божы ў школах патрэбны

На сайце БХД www.bchd.info у традыцыйнай рубрыцы «Двубой» распачалася дыскусія на тэму «Закон Божы ці агульначалавечая мараль?» Тэма плённая і актуальная. Але такая пастаноўка пытання паказвае, што часам за дзвюма магчымымі рашэннямі праблемы мы не бачым іншых варыянтаў.

 

МОНИТОРИНГ СМИ: ПОРТАЛ TUT.BY: В этом учебном году "Основы православной культуры" дети в школах изучать не будут

В текущем учебном году белорусские дети не будут изучать факультативный курс \"Основы православной культуры. Святыни белорусского народа\". Из-за отсутствия должного учебно-методического комплекса координационный совет Национального института образования не дал разрешения на введение факультатива в учебную программу, хотя сама программа \"Основ православия\" никаких нареканий не вызвала.

ПРОГРАММА факультативного курса «ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ» для 1-4-х классов средней школы

Согласовано

Ректор МГГИПКиПКО

__________________А.В.Воронов

«___»_________________2006 год Утверждаю

Председатель Комитета по образованию Мингорисполкома

_____________________В.К.Щербо

«____»___________________2006 год

 

 

 

 

ПРОГРАММА

факультативного курса

«ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ»

ПРОГРАММА факультативного курса «КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ» для 10-11-го класса средней школы

 

 

Научно-методическое учреждение

«Национальный институт образования»

министерства образования республики беларусь

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА

факультативного курса

 

«КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ»

 

для 10-11-го класса средней школы

 

 

 

 

 

Составитель: РОГАЛЬСКИЙ С. Г.,

ПРОГРАММА факультативного курса «ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ» для 5-9-х классов средней школы

 

 

«Согласовано»

Ректор МГГИПК и ПКО

А. В. Воронов

2 сентября 2005 года «Утверждаю»

Председатель Комитета по образованию Мингорисполкома

М. С. Титенков

2 сентября 2005 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА

факультативного курса

 

«ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ»

 

для 5-9-х классов средней школы

 

 

 

 

 

АГЛЯД БЛОГАЎ: Кс. А. Рылька: Школа паміж атэізмам і рэлігіяй

Апошнім часам узнікае нямала дыскусій на тэму патрэбы ўвядзення ў школах прадмету па рэлігійнай культуры. Можна са зразуменнем аднесціся да дыскусіі на тэму відавочных праблем, звязаных з тым, хто і як можа выкладаць гэты прадмет. Аднак варты ўвагі сам спосаб дыскусіі праціўнікаў увядзення ў школах рэлігійнай адукацыі. І хоць не хочацца рабіць чорнага піяра некаторым абаронцам атэістычнай сістэмы адукацыі, то ўсё ж варта звярнуць увагу на іх уяўленні аб хрысціянстве і прасачыць, на чым грунтуецца іх аргументацыя супраць рэлігійнай адукацыі ў школе.

Резолюция Архиерейского совещания по итогам реализации этапа эксперимента по преподаванию предмета «Основы православной культуры» в рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» на 1 июля 2010 года

16 июля 2010 года в Храме Христа Спасителя г. Москвы под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось Архиерейское совещание, посвященное подведению первых итогов преподавания предмета «Основы православной культуры» в рамках апробации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».

Рэлігія як дадатак да "дзяржаўнай ідэалогіі"

Адразу падзякуем Вользе Мядзведзевай і яе суразмоўцу за адкрытасць і лагічныя няўвязкі, якія паказваюць і сам працэс ўвядзення новага прадмету, і яго скіраванасць.

За палітычнымі падзеямі ў Беларусі (налёты, хапуны, падрыхтоўка да прэзідэнкіх выбараў) і навонках яе (Саюзная дзяржава, Мытны саюз) нейк незаўважна для грамадства прайшлі XVI Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя ўвядзенню ў школах новага прадмету – рэлігійнай культуры.

 

МАНІТОРЫНГ СМІ: Наша ніва: Выкладанне рэлігійнай культуры ў школах: як гэта робіцца ў іншых краінах?

Урокі рэлігійнай культуры ў школе мусяць стаць абавязковым прадметам з выніковым экзаменам, мяркуе начальнік Цэнтра міжнародных сувязяў і развіцця тэалагічнай адукацыі Інстытута тэалогіі БДУ Рыгор Даўгяла.

 

Згодна з яго задумай, вучняў трэба дзяліць: праваслаўным чытаць курс праваслаўнай культуры, каталікам — «з акцэнтам на каталіцкія каштоўнасці», юдэям і мусульманам — адпаведна. Нават атэісты змогуць аддаць дзіця на курсы «свецкай этыкі».

 

"Вучыце ў нядзельных школах, а не ў дзяржаўных..."

Здавалася б, толькі пачалася дыскусія наконт выкладання рэлігійнай культуры ў школе, а ўжо зразумела, што ў людзей зусім розныя погляды на гэтую ідэю... Вось у нашу газету даслала ліст Наталля М. з г. Свіслач. Аўтарка піша, што яна прававед, ды і па пісьму бачна, што чалавек адукаваны і мае сваю пазіцыю. "Аднойчы я ўбачыла кнігу "Закон Божы", прачытала "для пашырэння кругагляду", і знайшла адказы на свае пытанні, вывучаючы рэлігійную літаратуру, якая існуе на працягу 2000 гадоў," — піша жанчына. Рэлігійная літаратура, як і "законы божыя", існуе на працягу многіх тысячагоддзяў. Хіба ў Старажытным Егіпце не было "божага закона", у якім таксама павучалі не забіваць, не падманваць, не красці, а затым з\'явілася Тора з дзесяццю запаветамі Бога, а ўжо потым прыйшло хрысціянства са сваім Законам.

Рэлігія ў школах – польскі досвед

Сёння празвініць для мяне апошні званок. Мая місія ў якасці «настаўніка рэлігіі» ў адным з ліцэяў Жэшава (Польшча) ідзе да завяршэння. І дзякуй Богу – хочацца сказаць.

У чым заключалася гэтая місія? Тэарэтычна – у тым, каб дапамагчы вучням паглыбіць рэлігійныя веды ды выхаваць у іх пачуццё адказнасці за Царкву і яе дзейнасць. Фактычна – у тым, каб падчас чарговага ўрока дамагчыся ад 40-асабовай аўдыторыі хвіліны ўвагі і крануцца прынамсі «паверхні» прадугледжанай тэмы.

З кім і пра што спрачаемся?

1. Бліжэйшыя суседзі выказваюцца за рэлігійную культуру ў школе, але гэта пенсіянеры, а таксама матальшчыцы-прадзільшчыцы. Іншая справа, меркаванне педагога і ананімнай дзяржслужачай — цяпер усё ясна. Рэлігійная культура замест сусветнай для таго, каб царкве было куды падзець тэолагаў.

Духовное воспитание. Методические материалы для начальных школ. Беседа 2: Грех и праведность

Беседы о христианских духовно-нравственных ценностях

 

Как и в прошлый раз (2009, №  5) при общении с детьми основным литературным источником останется «Книга жизни» – Библия.

БЕСЕДА ВТОРАЯ: ГРЕХ И ПРАВЕДНОСТЬ

Цель:

усвоить понятие греха и праведности;

убедить на конкретных примерах из Библии и повседневной жизни в отрицательном и положительном их значении. 

Старонкі